Merv, 1953-54 (fouilles, route nord). . 2 Photo.

...
...